Belajar bahagian badan dengan nyayi (Learning - Body Songs)

Sunday, 25 September 2011

Bab 1 Benda hidup dan benda bukan hidup (living things and non living things)


Bab ini bertujuan untuk:

  1. Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup.
  2. Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup iaitu: perlukan air dan makanan, bernafas, bergerak, membesar dan membiak.
  3. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

  • Identify living and nonliving matter.
  • Identify characteristics of living thingsneed water and food, breathingmovinggrowing and reproducing.
  • Explain the observations through drawings, TMK, written or oral.

No comments:

Post a Comment